Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

ULEPSZANIE I STABILIZACJA GRUNTOW POPIOŁAMI LOTNYMI BEZ DODATKOW AKTYWIZUJĄCYCH

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Uwagi wstępne Popioły lotne powstają przy bez rusztowym spalaniu miału z węgla kamiennego bądź z węgla brunatnego w nowoczesnych zakładach energetycznych i po strąceniu jako materiał uciążliwy i nieprzydatny – z reguły odprowadzane są poza teren zakładów, stwarzając niejednokrotnie poważne trudności przy składowaniu. Roczny odpad popiołów lotnych w Polsce w roku 1962 wynosił około 4 mln ton. W ostatnich latach, zarówno za granicą jak i w Polsce, zwrócono uwagę na duże możliwości wykorzystywania popiołów lotnych dla różnych celów budowlanych i drogowych. Dotychczasowe roczne zużycie popiołów lotnych w Polsce dla różnych celów wynosi niespełna 1,5% ogólnej produkcji popiołów, tj. około 600 tysięcy ton rocznie. Charakterystyka popiołów lotnych Popioły lotne zarówno z węgla kamiennego o barwie ciemno-szaro- popielatej jak i z węgla brunatnego o barwie, szaro-żółtej, stanowią proszek zbliżony uziarnieniem do cementu, lecz o dużej zawartości porowatych, kulistych lub igiełkowatych cząstek, o różnych wymiarach, podobnych pod mikroskopem do żużla wielkopiecowego. Ciężar objętościowy (nasypowy) popiołów lotnych w stanie suchym wynosi 0,6- 0,8 Gcm3, a wilgotność w stanie powietrzno-suchym – 0,1-0,3%. Wilgotność optymalna, według normalnej metody Proctora, popiołów lotnych z węgla kamiennego wynosi 25%, a dla popiołów lotnych z węgla brunatnego – 34%. Popioły lotne z węgla zawierają 3-7% CaO nieaktywnego i w związku z tym popioły te nie wykazują (bez ich wzbudzenia) właściwości wiążących, natomiast ze względu na dużą zawartość Si02, Al203 i Fe203, jak również stosunkowo małą ilość niespalonego węgla, nadają się jako dodatki hydrauliczne, a ze względu na uziarnienie służyć mogą jako wypełniacze. Barwa i skład chemiczny popiołów lotnych z węgla brunatnego ule- gają dość znacznym wahaniom, gdyż zależą od jakości węgla brunatnego, który w swych pokładach zawiera dość liczne przewarstwienia piaskowca oraz lignitów. Ustalono, że popioły lotne o ogólnej zawartości CaO, wynoszącej 40,2% zawierają 17,6% CaO aktywnego i w związku z tym wykazują one pewne właściwości wiążące oraz są szczególnie przydatne do stabilizacji gruntów spoistych nawet bez żadnych aktywizatorów. [więcej w: przydomowe oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnia ścieków, biologiczne oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

ULEPSZANIE I STABILIZACJA GRUNTOW POPIOŁAMI LOTNYMI BEZ DODATKOW AKTYWIZUJĄCYCH

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Surowce. Magnezyt jest węglanem magnezowym o wzorze chemicznym MgC03. Magnezyt krystalizuje w masie skadencedru dytrygonalneqo. Najczęściej tworzy on kryształy romboedryczne 10 nieskomplikowanej budowie, choć mogą występować i inne, bardziej zróżnicowane postacie. Łupliwość kryształu wg romboedru. Ciężar właściwy magnezytu w granicach 2,9-3,1. Twardość wg skali Mohsa 3,0-4,5. Kryształy mają połysk szklisty, są bezbarwne lub mają barwę żółtą, brązową, zieloną lub ciemną. W przyrodzie występują skupienia magnezytu grubokrystaliczne lub bezpostaciowe. Naturalny magnezyt może zawierać różne domieszki i zanieczyszczenia, jak CaC03, krzemionkę, różne substancje ilaste itp. Złoża magnezytowe są znacznie mniej rozpowszechnione w przyrodzie niż złoża wapienne lub dolomitowe. Niemniej jednak znaczne ilości magnezytów występują w Austrii, Czechosłowacji, Grecji Oraz ZSRR. Poza Europą wydobywa się również poważne ilości magnezytu na Cejlonie, w Chinach, Kanadzie, Korei, Mandżurii i w USA. Polska nie zalicza się do krajów zasobnych w złoża magnezytu. Występuje on głównie na Śląsku w okolicy Grochowej Braszowic, Szklar oraz w Sobótce. Występowanie tych złoży związane jest z równoczesnym występowaniem masywów serpentynowatych, wśród których magnezyt tworzy lokalne gniazda lub żyły o niewielkiej na ogół miąższości. . Powstanie magnezytów w przyrodzie tłumaczy się działaniem roztworów zwierających sole magnezowe w wyższej temperaturze na wapienie lub dolomity. Zbite, bezpostaciowe magnezyty powstały natomiast z rozkładu skał magmowych np. oliwinów. Krajowe magnezyty odmaczają się stosunkowo dużą zawartością SiO przy niewielkiej ilości R20a i CaO. Z tego powodu nadają się one raczej do produkcji magnezytu kaustycznego, mniej zaś nadają się do produkcji mate nałów ogniotrwałych, do których wyrobu stosuje się żółte magnezyty, zawierające znacznie więcej Fe203, a mniej 5 i 02. [więcej w: przydomowe oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnia ścieków, biologiczne oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries