Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘pompa próżniowa’

Zawory dlawiace (redukcyjne)

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2016

Zawory dławiące (redukcyjne) Zawory pływakowe służą do automatycznego regulowania wody w zbiornikach: do wodopojów, do płukania misek ustępowych itp. Pływak, najczęściej w kształcie kuli, zamyka za pomocą dźwigni i tłoczka dopływ wody do zbiornika. Zawory zwrotne, grzybkowe lub klapowe, służą do utrzymania jednokierunkowego przepływu wody. Wykonane są przeważnie z żeliwa i zaopatrywane w uszczelki gumowe, skórzane lub z brązu. Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe stosowane przy hydroforach, taranach hydraulicznych itp. Zawory stopowane przewodach ssawnych zatrzymują wodę w tych przewodach podczas przerw w pracy pompy. Zamknięcia ich wykonuje się jako klapowe lub grzybkowe. Stosuje się uszczelnienia podobne jak w zaworach zwrotnych. [patrz też: przydomowa oczyszczalnia ścieków, pompa próżniowa, biologiczne oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pompa próżniowa’

Zawory dlawiace (redukcyjne)

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2016

W przypadku stosowania mieszarek zaleca się stosowanie mieszarek doczepnych, o regulowanej szerokości roboczej. Wzruszanie gruntu rodzimego, mieszanie na sucho lub na mokro przebiega tak jak przy wykonywaniu stabilizacji na całej szerokości podbudowy. Zagęszczanie mieszanki wykonuje się za .pomocą walców ogumionych przystosowanych do wałowania wąskich stosunkowo pasów lub za pomocą walców wibracyjnych. Kontrola laboratoryjna w czasie budowy Zakres badań. Badania w czasie budowy powinny być prowadzone systematycznie dla każdej dziennej działki roboczej i polegają na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, zgodności wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi przepisami. Wyniki badań w czasie budowy powinny być wpisywane do dziennika budowy i dziennika laboratorium polowego. Badania polegają na sprawdzeniu: a) wskaźnika zagęszczenia podłoża gruntowego, b) wykonania koryta w przypadku wymiany gruntu bądź stabilizacji dwuwarstwowej, c) uziarnienia gruntu; d) rozdrobnienia gruntu, e) prawidłowości rozkładania cementu i dokładności przemieszania go z gruntem, f) wilgotności, g) wytrzymałości gruntu stabilizowanego, h) wskaźnika zagęszczenia gruntu stabilizowanego, i) grubości warstwy stabilizowanej, j) równości warstwy stabilizowanej w przekroju podłużnym, k) prawidłowości i zgodności z projektem profilu poprzecznego. Sprawdzanie wskaźnika zagęszczenia podłoża gruntowego. Zagęszczenie podłoża gruntowego sprawdzać należy na każdej dziennej działce roboczej przynajmniej w dwóch przekrojach. Kontrolę należy przeprowadzać bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania. Próbkę pobiera się przez wykonanie dołka w zagęszczonym podłożu, przy czym objętość dołka mierzy się piaskiem kalibrowanym. Można również oznaczać ciężar objętościowy za pomocą pobrania próbki cylin- drem stalowym według PN-56B-04451. Badanie maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego według PN-59B-04491 należy wykonać co najmniej jedno na działkę ro- boczą posiłkując się materiałem pobranym z dołków próbnych. Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod warstwy stabilizowane powinien być większy niż 95 (PN-59B-0449L). Sprawdzanie prawidłowości koryta. Koryto powinno odpowiadać warunkom podanym uprzednio, które sprawdza się przez po- miar bezpośredni. Sprawdzanie uziarnienia gruntu. Uziarnienie gruntu przeznaczonego do stabilizacji sprawdza się dla gruntów sypkich za po- mocą analizy sitowej na sucho i w tym celu pobiera się co najmniej następujące ilości próbek: z odcinka długości do 250 m – 2 próbki, z odcinka długości 250-500 m -3 próbki. z odcinka długości 500-1000 m – 4 próbki. Ciężar próbki powinien wynosić 1 kG. Próbki pobiera się po zakończeniu mieszania gruntu, a przed rozłożeniem cementu. W przypadku gruntów spoistych podaje się tylko makroskopowe określenie gruntu bez badań laboratoryjnych. Kontrolę rozdrobnienia gruntu spoistego przeprowadza się w czasie rozdrabniania co najmniej na dwóch próbkach z każ- dej działki roboczej (dziennej). Ciężar próbki powinien wynosić około 1 kG. Próbki przesiewa się przez sito o wymiarach oczek 5 mm, przez sito powinno przejść co najmniej 80% gruntu. [patrz też: biologiczne oczyszczanie ścieków, pompa próżniowa, oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries