Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

Sprawdzenie prawidłowości rozkładania cementu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sprawdzenie prawidłowości rozkładania cementu i dokładności przemieszania go z cementem przeprowadza się przez obliczenie liczby worków cementu na 100 m stabilizowanej warstwy. Sprawdzenie przemieszania cementu z gruntem polega na wzrokowym stwierdzeniu jednolitego zabarwienia mieszanki. Kontrolę wilgotności przeprowadza się: a) po zakończeniu rozdrabniania gruntu lub mieszania gruntu z cementem przy wilgotności naturalnej w celu określenia i dodania potrzebnej ilości wody, b) w końcowym etapie mieszania gruntu z cementem na mokro w celu ostatecznego stwierdzenia prawidłowości nawilgocenia. Do kontroli wilgotności należy pobierać po dwie próbki na działkę roboczą. Oznaczenie wilgotności wykonuje się w piknometrze polowym za pomocą suszenia lub inną dostatecznie dokładną metodą, np. przy użyciu aparatu Speedy. Z każdej próbki wykonuje się co najmniej dwa oznaczenia. Jako wynik przyjmuje się średnią arytmetyczną oznaczeń dla każdej próbki. Próba wytrzymałości na ściskanie Wytrzymałość mieszanki gruntocementowej należy sprawdzać na materiale pobranym z drogi natychmiast po przemieszaniu (gruntu, cementu i wody) przez maszynę. Próbki w ilości co najmniej trzech z każdej działki roboczej należy formować i przechowywać jak podano w punkcie c. W przypadku otrzymania wyników znacznie różniących się od wymagań, zaleca się sprawdzenie. wytrzymałości gruntu stabilizowanego na próbkach wyciętych z podbudowy Kontrola wskaźnika zagęszczenia. Kontrolę zagęszczenia warstwy gruntu stabilizowanego należy przeprowadzać obok miejsc pobrania próbek mieszanki na kontrolę wytrzymałości, w sposób analogiczny jak podano uprzednio przy sprawdzaniu zagęszczenia podłoża gruntowego. Stopień zagęszczenia mieszanki gruntocementowej powinien być większy od 0,97 maksymalnego zagęszczenia według PN-59B-04491. Kontrolę grubości warstwy stabilizowanej należy wykonywać w czasie mieszania mieszanki i ostatecznie po I zagęszczeniu, przy okazji badania stopnia zagęszczenia. Tolerancja grubości w stosunku do projektowanej wynosi 2 cm. Sprawdzanie równości warstwy stabilizowanej. Równość warstwy stabilizowanej w przekroju podłużnym sprawdza się łatą długości 3,0 m. Dopuszczalny prześwit między łatą i podbudową nie powinien przekraczać 1,5 cm. Sprawdzenia równości górnej warstwy stabilizowanej dokonuje się w czasie budowy co najmniej w 10 miejscach, a przy odbiorze – co najmniej raz na każdym hektometrze drogi. Sprawdzenie prawidłowości przekroju poprzecznego na prostej lub na łuku polega na zbadaniu łatą profilową (szablonem) z poziomnicą, czy spadki nie różnią się od wielkości ustalonych projektem więcej niż o 0,5%. Szerokość podbudowy stabilizowanej powinna być zgodna z projektem. Odchyłki szerokości na prostych i na łukach mogą wynosić ± 5,0 cm. Sprawdzenia dokonuje się wyrywkowo co najmniej w 10 miejscach na każdym hektometrze na prostej, a co najmniej w trzech miejscach na każdym łuku. [patrz też: oczyszczalnie przydomowe, przydomowe oczyszczalnie, altana ogrodowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

Sprawdzenie prawidłowości rozkładania cementu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zakres badań. Badania po wykonaniu podbudowy przy odbiorze polegają na sprawdzeniu: a) technicznych dokumentów kontrolnych, b) konstrukcji i grubości podbudowy, c) równości podbudowy oraz prawidłowości i zgodności z projektem profilu poprzecznego, d) jednolitości stabilizowanego gruntu, e) kontroli nośności podbudowy (w przypadkach wątpliwych), f) określenia ilości zawartego cementu w mieszance gruntocementowej (w przypadkach skrajnie wątpliwych). Badanie technicznych dokumentów kontrolnych polega na przejrzeniu: a) projektu drogi i założeń technologicznych, b) protokołów i orzeczeń badań laboratoryjnych oraz recept roboczych itp., c) dziennika budowy, d) dziennika laboratorium polowego. Sprawdzenie grubości i konstrukcji podbudowy przeprowadza się na każdym kilometrze, lub w razie potrzeby częściej, przez wykucie po dwa otwory W przekroju poprzecznym w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od krawędzi jezdni. Bez względu na to, czy podbudowę wykonano na warstwie odsączającej czy na stabilizowanym podłożu, bądź bezpośrednio na podłożu naturalnym, głębokość otworów powinna być taka, aby umożliwiły one pomiar poszczególnych warstw i całkowitej grubości podbudowy, jak również pozwoliły na określenie jakości i rodzaju podłoża. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i równości podbudowy przeprowadza się w pięciu dowolnie obranych miejscach na kilometrze oraz w miejscach nasuwających zastrzeżenia. Przekrój poprzeczny na łukach sprawdza się w trzech miejscach na każdym łuku. Sprawdzenie polega na pomierzeniu prześwitu pomiędzy podbudową a łatą z poziomicą. Dopuszczalne odchylenia od żądanego profilu nie powinny przekraczać 25 mm. Sprawdzanie jednolitości stabilizowanego gruntu. Jednolitość stabilizowanego gruntu określa się wizualnie na podstawie twardości, zabarwienia, wielkości ziarn i ogólnego wyglądu (braku większych nierówności, rys, spękań itp.). Kontrolę nośności wykonuje się w przypadkach wątpliwych co najmniej po 14 dniach od daty wykonania stabilizacji. Określenie zawartości cementu w mieszance gruntocementowej wykonuje się w przypadkach wyjątkowych i w tym celu do laboratoriów centralnych należy przysłać jednokilogramowe próbki gruntu, cementu i mieszanki gruntocementowej. Wykonanie stabilizacji maszynami specjalnymi Przy wykonywaniu stabilizacji maszyną o jednym przejsciu, w odróżnieniu od stosowanych w tym celu mieszarek przyczepnych bądź samojezdnych typu Seamen lub sprzętu rolniczego, cykl produkcyjny ogranicza się jedynie do czynności związanych z wykonaniem robót przygotowawczych i do rozłożenia cementu oraz jednego przejścia maszyny, przy którym następuje przemieszanie gruntu z cementem i potrzebną ilością wody oraz zagęszczenie mieszanki, Przy stabilizacji gruntów spoistych wstępnego rozdrobnienia dokonuje się mieszarką jednowałową przyczepną do ciągnika, stanowiącą część składową całości zestawu maszyn, jak np. pociągu Howarda, Vogele itd. Mieszarkę w tym przypadku oddziela się w ciągu kilku minut od pozostałego zestawu, tj. komory mieszadłowej i urządzenia do zagęszczania. [hasła pokrewne: oczyszczalnie przydomowe, przydomowe oczyszczalnie, altana ogrodowa ]

Comments Off

« Previous Entries