Oczyszczalnia ścieków
Budownictwo ekologiczne oraz architektura systemow w domu.

Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

Zaklady w Ostrowiu produkuja rury gladkie

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Zakłady w Ostrowiu produkują rury gładkie, tzw. bose, w odcinkach 4 m, o średn. 400, 600 i 1000 mm, na ciśnienie robocze 2 i 4 atn. Rury żelbetowe nie podlegają korozji, natomiast ulegają niszczeniu przez kwasy. Ze względu na trudności w wykonaniu nie rur żelbetowych odgałęzień, wbudowania armatury i zastosowania kształtek, używanie rur betonowych bądź żelbetowych jest ograniczone do terenu poza osiedlem. Rury szklane wyróżniają się licznymi zaletami: bezkorozyjność, własności izolacyjne, gładkość ścian. Użycie tych rur upowszechnia się w CSR i ZSRR, gdzie są produkowane w 3,0-2,0 m odcinkach, 45-122 mm, na ciśnienie robocze 7-4 atn. Rury z bazaltu topionego o średnicach 150 do 400 mm, w 2 m odcinkach, są wytrzymalsze od rur szklanych, lecz droższe i cięższe. [przypisy: deska elewacyjna, biologiczne oczyszczanie ścieków, oczyszczalnia ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

Zaklady w Ostrowiu produkuja rury gladkie

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Do stabilizacji gruntów spoistych stosuje się smoły o małych lepkościach. W gruntach tych smoła spełnia przede wszystkim rolę środka impregnującego i grunty takie utrwalone smołą najlepiej spełniają swą rolę jako lepiszcze, zabezpieczające nawierzchnię przed podsiąkaniem wody. W USA stosowane są obecnie do stabilizacji smoły marki RT-6 do RT-I0, które odpowiadają lepkości od 1017 do 250500 sek. W NRF na budowach wykonanych w ostatnich latach, między inny- mi przy budowie autostrady Hamburg-Hanower, stosowano smoły o lepkości 4070, 80125 i 140250, zależnie od warunków atmosferycznych i pory roku. Próby z zastosowaniem smół upłynnionych olejami, ze względu na trudności z odparowaniem olejów przy grubości warstwy stabilizowanej do 15 cm, dały gorsze wyniki w porównaniu ze smołami o lepkościach 40170 i 80125, wykazującymi bardzo dobrą przyczepność i otoczenie piasku. Do stabilizacji gruntów; w szczególności spoistych, mają zastosowanie asfalty upłynnione o lepkości 50-80 sek (w temperaturze 30°C przy średnicy otworu przepływowego 4 mm). Przy stosowaniu asfaltów zawartość parafiny w gruncie wpływa dodatnio na cechy fizyczno-mechaniczne gruntu stabilizowanego. Badanie przydatności gruntów do stabilizacji bitumami Uwagi ogólne o przydatności gruntów pod względem uziarnienia Przy rozważaniu zagadnienia, czy dany grunt w stanie rodzimym nadaje się do stabilizacji lepiszczem bitumicznym, trzeba najpierw ustalić, czy mieszanka ma służyć jako podłoże ulepszone pod warstwy nośne nawierzchni, podbudowa pod nawierzchnię (głównie bitumiczną), czy też samodzielna nawierzchnia. W pierwszym przypadku przy ulepszaniu podłoża można zasadniczo stabilizować każdy grunt, aby go uczynić bardziej odpornym na działanie wody kapilarnej i atmosferycznej. W drugim i trzecim przypadku grunty podbudowy i samodzielnej nawierzchni muszą mieć pewną własną stateczność, w przeciwnym razie muszą być przed stabilizacją ulepszone domieszkami odpowiednim uziarnieniu. We wszystkich przypadkach należy uprzednio zwrócić uwagę na powinowactwo i kwasowość pH gruntu, gdyż to będzie decydowało o ewentualnym wstępnym potraktowaniu gruntu zasadami. Grunty o wskaźniku plastyczności < 3 mogą być stabilizowane lepiszczem bitumicznym bez ulepszania ich składu, tj. bez doziarniania, i stosowane tylko jako ulepszone podłoże. [więcej w: kolektory słoneczne, ławki ogrodowe, deska elewacyjna ]

Comments Off

« Previous Entries